Slide item 1

Önkormányzati rendelet , költségvetés elfogadásáról

2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet

 

Tarnaszentmária Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzatának

2/2014. (.II.19.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét a 2014. évi pénzügyi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

23.433 E Ft

Költségvetési bevétellel

23.433 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

 

Költségvetési egyenleggel

 

állapítja meg.

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(5)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.[2] A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

 

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a 3.sz.melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások nincsenek.

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadások nincsenek.

(5)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 4. mellékletek szerint határozza meg.

(6)   Az Önkormányzat a kiadások között 2.674 E Ft általános tartalékot állapít meg.

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a harminc millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [4].

(5)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

 

 

5. § Az előirányzatok módosítása

(1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

 

 

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

7. § Záró és vegyes rendelkezések

 

(1)   Ez a rendelet  2014. február 19-én lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: 3/2013.(III.08.)[5]

 

 

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

 


 

 

 

 

 

[5] Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket.

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.