Slide item 1

2013. évi költségvetésének módosításáról

4/2014. (IV.30.) önkormánzyati rendelet

 

Tarnaszentmária Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2014.(IV.30.) Önkormányzati rendelete

Tarnaszentmária Község Önkormányzat

2013. évi költségvetésének módosításáról

 

Tarnaszentmária Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény alapján a következőket rendeli el:

 

1.§.

(1)    A I./2013 (II.13.) rendelet 2§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Tarnaszentmária Község Önkormányzat költségvetésének összegét

Eredeti EI       Mód.EI      e Ft

a.) tárgyévi költségvetési bevételét    16.850 23.853

aa.) működési költségvetési bev.   9.074 14.178

ab.) előző évi pénzmaradv. 7.776 7.776

ac) felhalmozási bevételét  1.899

ad) függő bevételét  0

 

Eredeti EI       Mód EI     e Ft

b.) tárgyévi költségvetési kiadását    16.850 23.853

ba.) működési költségvet.kiad      9.253 14.120

bb.) tartalékát  7.597   9.733

bc) felhalmozási kiadás

bd) függő kiadását

állapítja meg.

 

(2)  A I./2013 (II.13.) rendelet 2§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Tarnaszentmária Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi általános tartalék eredeti előirányzatát 7.597 e Ft összegben, módosított előirányzatát 9.733 e Ft összegben hagyja jóvá.

 

2.§

 

 

(1)      A .I./2013 (II.13.) rendelet 3§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

Adatok ezer Ft-ban

 

Intézményi működési bev.   Eredeti :380   Módosított: 380

Önkorm.sajátos műk.bev.    510                   510

Támogatások, átvett pénzeszk. 8.184         13.288

Előző évi pénzmaradvány    7.776                7.776

Felhalmozási célú támogatás 0                    1.899

Kiegy., függő bevétel

Összesen:                  16.850                      23.853

 

3.§

 

(1) A I./2013 (II.13.) rendelet 4§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatai:

 

Adatok ezer Ft-ban

 

Személyi juttatások  Eredeti 3.948   Módosított: 5.126

Munkaadókat terhelő járulék  952        1.119

Dologi kiadások   2.605                       2.790

Pénzeszköz átadás        714                   811

Társ.szoc.pol.és egyéb jutt. 1.034         4.274

Tartalék                      7.597                9.733

Felhalmozási kiadás

Kiegyenlítő, függő kiadás

Összesen:                 16.850                23.853

 

 

(1) A rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

(4) A rendelet 4.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4.sz. melléklete lép.

 

4 §

 

(1)   A rendelet 5.sz melléklete tartalmazza a részletes bevételi előirányzat változást.

(2)   A rendelet 6.sz melléklete tartalmazza a részletes kiadási előirányzat változást.

(3)   A rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza a részletes pénzeszköz átadás változásokat.

 

5 §

 

(1) A rendelet jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

(2) Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.

 

 

 

Tarnaszentmária, 2014. április 29.

 

 

...........................................

...........................................

jegyző

polgármester

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.