Slide item 1

8. sz. rendelet közterület elnevezéséről

Tarnaszentmária Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete

 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapításról

Tarnaszentmária Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

 

 

V.I FEJEZET

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

  1. A Rendelet célja

 

1.§

 

Tarnaszentmária település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

 

  1. Értelmező rendelkezések

 

2.§

 

E Rendelet alkalmazásában:

1.   Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.

 

V.II FEJEZET

 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

  1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

 

3.§

 

(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tarnaszentmária Községi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2)  Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(4) A szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5)Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy a több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, -az elkülönült utcarészeknek az elkülönülést számított egy éven belül – más nevet kell adni.

(6) Az elnevezet utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezet utca nevét veszi fel.

 

4.§

 

 

(1)     A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tarnaszentmária település jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.

(2)     A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell megállapítani.

(3)     Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a)       a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy

b)       élete, munkássága valamely módon Tarnaszentmária településhez kötődik.

(4)     Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(5)     A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

 

  1. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai

 

5.§

 

(1)     A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:

a)       polgármester

b)       a Képviselő-testület bizottsága,

c)       a helyi önkormányzat képviselője,

d)       Tarnaszentmária település közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e)       Tarnaszentmária település közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2)     A javaslatokat a Képviselő-testület Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat tételi Bizottsága véleményezi.

 

6.§

 

Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni.. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.

 

7.§

 

(1)     A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a Egészségügyi Központot, a köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat.

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.

(3)     A település közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

 

V.III FEJEZET

 

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje

 

8.§

 

(1)                A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2)                A házszám arab egész szám.

(3)                Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok)  az ABC betűjének alátörésével.

(4)                 Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik.

(5)                 Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(6)     Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

 

9.§

 

(1)     A kétoldalt számozandó közterületek házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva  1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(2)     Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3)     A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(4)     E § (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

 

2. Eljárási szabályok

 

10.§

 

Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.

 

11.§

 

A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

 

V.IV FEJEZET

 

A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS

 

  1. A névtáblák elhelyezésének szabályai

 

12.§

 

(1)     A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2)     A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3)     A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4)     A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

 

13.§

 

(1)    Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(2)     A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

  1. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

 

14.§

 

(1)     A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.

(2)     A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

 

  1. Lakcímrendezés

 

15.§

 

Amennyiben a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.

 

V.V FEJEZET

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

16.§

 

Ez a Rendelet 2014. november 26. napon lép hatályba.

 

17.§

 

Tarnaszentmária Községi Önkormányzata jelen rendelet hatályba lépésének napjától 2014. december 31-ig terjedő időszakban egyszeri alkalommal, az igénybe vevő számára ingyenesen gondoskodik arról, hogy minden ingatlantulajdonost a szükséges házszámmal ellásson, valamint a házszámot e jogszabály által előírt helyre kihelyezze.

 

18.§

 

 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa e Rendelet 17.§-a szerint felajánlott házszámot, vagy annak kihelyezését, vagy pedig mindkettőt visszautasítja, és jelen Rendelet 14. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felajánlás napjától számított 30 napon belül nem tesz eleget, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

(2) Aki a házszámmal kapcsolatos, jelen rendelet 14.§-ában, vagy 15.§-ában foglalt kötelezettségét megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben I. fokon a jegyző jár el.

 

Névnap


Keresés

Közadatkereső

ÁNYK

e-Hivatal

Hirdetések

Feltöltés alatt.